2015 yılı faaliyet raporu

2015 yılı faaliyet raporu 2015 yılı faaliyet raporu Faaliyet Raporunu İndirmek İçin Tıklayınız

2015 yılı faaliyet raporu

 

 

MİSYONUMUZ: 

             Adaletli ve eşitlik duygusuyla yerel hizmetlerin etkin, verimli, şeffaf, katılımcı şekilde sunmak Belde halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmak, huzur ve refah içinde yaşayan bir belde yapmaktır.

 VİZYONUMUZ:

             Değişen, Büyüyen, Gelişen ve çevreci bir anlayışla demokratik yönetim ilkeleri çerçevesinde öncü bir belediye olmaktır.

 SUNUŞ:

        5393 Sayılı Belediye Kanununun Faaliyet Raporu başlıklı 56’ncı maddesi ve “Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesi ve eki Ek-1’de yer alan şekle uygun olarak hazırlanan Taşköprü Belediye Başkanlığı’nın 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık faaliyet raporu düzenlenerek aşağıya sunulmuştur.

 Taşköprü Hakkında:

 Konumu: Çiftlikköy İlçesi, Denizçalı Köyü ve Marmara Denizi ile çevrili olup, Yalova-Kocaeli karayolu üzerindedir. Taşköprü, Samanlı dağlarının bir kolu olan Davuldöven eteklerinde kurulmuştur. Batısında Dökmetepe, kuzeyinde Karatepe adıyla bilinen iki tepe vardır.

Adı-Tarihçesi: Beldenin adının Taşköprü olarak anılmasına sebep olan köprü, köyün kuzey tarafındaki bir derenin üzerinde bugün de anılmakta olan bir köprüdür. Köprü, yarı daireler şeklinde ayaklar üzerinde oturtulmuş, kesme taşlarla yapılmış, kesin tarihi bilinmemekle beraber yaklaşık 400 yıllık olduğu rivayet olunan tarihi bir köprüdür. Köprü, yarı daireler şeklinde ayaklar üzerinde oturtulmuş, kesme taşlarla yapılmış, kesin tarihi bilinmemekle beraber yaklaşık 400 yıllık olduğu rivayet olunan tarihi bir köprüdür.

Coğrafi Yapı: Davuldöven eteklerinde kurulmuş olan belde düzlük bir alan üzerindedir. Tek akarsuyu Kılıç deresidir. Taşköprü, deresinin taşıdığı alüvyon topraklar üzerindedir.

Ekonomi: Taşköprü’de ekonomik ve ticari yaşam 1960’lı yıllarda hareketlenmeye başladı. Tarla tarımından sebzeciliğe yönelme oldu ve yetiştirilen sebzeler toplu olarak taşınmaya ve satılmaya başlandı. Sebze yetiştiriciliği devam ederken bir yandan da meyve ağaçları dikim çalışmaları sürdürülmektedir. Taşköprü’de geçim; tarla, bahçe ziraatı ve hayvancılıkla sağlanmaktadır. Elma, armut, ayva, ceviz, kiraz, şeftali, kivi gibi meyveler ile yaz-kış sebzeleri yetiştirilmektedir.

Sanayi: Belde sınırları içerisinde akrilik ve kimya sanayinin önemli kuruluşları bulunmaktadır. 1970’li yılların başlarında Aksa fabrikasının kuruluş çalışmaları başlamış ve sonrasında başka fabrikaların da yapılmasıyla iş imkânları artmıştır. Belde içerisindeki sanayi siteleri de iş imkânlarını arttırmaktadır. Fabrikaların ürettiği kimyasallar Yalova ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

 GENEL BİLGİLER

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

       5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları

 Madde 14- Belediye, mahalli, müşterek nitelikte, olmak şartıyla;

 a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır:  Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. 

  1. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

 B- İdareye İlişkin Bilgiler

 B.1- Fiziksel Bilgiler: Taşköprü Belediyesi kendine ait Merkez Mahallesi Fatih Caddesi No:21’de bulunan Hizmet Binasında ve yine kendine ait Merkez Mahallesi Çaydere Sok. No:5’de bulunan İtfaiye ve Belediye Garajı ile hizmet vermektedir.

Taşköprü Belediyesi’ne ait Merkez Mahallesi Okul Caddesi No: 2‘de bulunan 4 katlı Sosyal Hizmet Binası bulunmaktadır.

 B.2- Örgüt Yapısı: Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Birimi ve İtfaiye Birimi.

 

B.3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Belediyemizde Oracle veri tabanı kullanılmakta olup, bilgisayar ağına bağlı 1 adet sunucu ayrıca 3 adet ADSL modem ile internet bağlantısına sahip olan 22 adet bilgisayar ve 2 adet tablet, 3 adet dizüstü bilgisayar bulunmaktadır.

Bütçe ve muhasebe işlemleri, personel özlük bilgileri ve maaş işlemleri, gelir-emlak, su ile ilgili tahakkuk ve tahsilât işlemleri, encümen ve meclis kararları kayıtları, evrak kayıt işlemleri mevcut bilgisayar donanımı sayesinde takip edilmekte ve ayrıca 2 adet el bilgisayarı ile su tahakkukları yapılmaktadır.

           

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

 

İLETİŞİM ARAÇLARI

 

BİLGİSAYARLAR VE DİĞER SARF CİHAZLAR

 

Adı

Adedi

 

Adı

Adedi

1

Sabit Telefonlar

12

1

Bilgisayar Kasaları

22

2

IP Telefonlar

2

2

Thin Client

0

3

Telsiz Telefonlar

10

3

CRT Ekranlar

1

4

Telsizler

0

4

LCD Ekranlar

22

5

Cep Telefonları

1

5

Dizüstü Bilgisayar

3

 

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ

6

Dayanaklı Taşınabilir Bilgisayar

0

 

Adı

Adedi

7

Tablet Bilgisayar

2

1

Plazma TV

0

8

Kule ve Raf Sunucular, Data Kasaları

4

2

LCD TV

2

9

Harici HDD (100GB, 500GB, 1TB, 2TB)

2

3

LED TV

1

10

Dokunmatik Ekran (Kiosk)

1

4

DVD Oynatıcı

0

11

Nokta Vuruşlu Yazıcılar

4

5

Sabit Kameralar

45

12

Deskjet Yazıcılar

1

6

Dijital Kameralar

0

13

Lazer Yazıcılar

7

7

Diğer Kameralar

0

14

Plotter Yazıcılar

0

8

Dijital Ses ve Görüntü Kaydediciler

0

15

Termal Yazıcılar

0

9

Fotoğraf Makineleri (Dijital ve Normal)

2

16

Çok Fonksiyonlu Yazıcılar

7

10

Fotoğraf Makineleri (Diğer Bileşenleri)

0

17

Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular

4

11

Projeksiyon

2

18

Masaüstü Tarayıcılar

6

12

Projeksiyon Perdeleri/Ekranlar

1

19

Faks Cihazları

2

13

Standart CRT TV

0

20

Fotokopi Makineleri

1

 

     B.4- İnsan Kaynakları: Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet Memurları, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi personel ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 49/3. maddesi gereğince tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmektedir.

          Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre belediyemiz D-3 grubunda olup, 38 adet memur, 19 adet işçi kadrosu öngörülmektedir. Belediye Meclis Kararları ile ihdas edilen memur ve işçi kadrolarımızın dolu ve boş durumu aşağıdaki gibidir.

 

MEMUR KADROLARI

UNVANI

SINIFI

ADET

DOLU

BOŞ

Yazı İşleri Müdürü

GİH

1

1

---

Mali Hizmetler Müdürü

GİH

1

       -----

1

Fen İşleri Müdürü

GİH

1

---

1

Şef

GİH

2

2

-

Muhasebeci

GİH

1

1

    ----

Ayniyat Saymanı

GİH

1

1

---

Tahsildar

GİH

1

---

1

Memur

GİH

1

----

1

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

GİH

3

---

3

Zabıta Komiseri

GİH

1

1

---

Zabıta Memuru

GİH

3

2

1

İtfaiye Çavuşu

GİH

1

1

---

İtfaiye Eri

GİH

3

---

3

Şoför

GİH

1

1

---

Mühendis

TH

3

3

---

Programcı

TH

1

       ----

1

Tekniker

TH

2

2

----

Bekçi

YH

1

---

1

TOPLAM:

 

28

15

13

Belediyemizde boş bulunan 1 adet 8. Derece Programcı kadrosunda 2015 yılında tam zamanlı olarak sözleşmeli personel çalıştırılmıştır.

 

İŞÇİ KADROLARI

UNVANI

ADET

DOLU

BOŞ

Ustabaşı

1

1

---

Operatör

1

1

---

Şoför

5

5

---

İşçi

13

13

---

TOPLAM

20

20

---

 

B.5- Sunulan Hizmetler:

 

B.5.1        Yazı İşleri Müdürlüğü

B.5.2        Mali Hizmetler Müdürlüğü

B.5.3        Fen İşleri Müdürlüğü

B.5.4        Zabıta Birimi

B.5.5        İtfaiye Birimi

       B.5.6         Evlendirme Birimi

 

Yukarıda belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinde özellikle vatandaş odaklı hizmet sunumuna dikkat edilmekte ve vatandaşın memnuniyeti ön planda tutulmaktadır.                                         

B.6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Belediye teşkilatının en üst amiri olarak Belediyenin yönetiminden Belediye Başkanı sorumludur.

 2- FAALİYELERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-Mali Bilgiler:

  Belediyemizin 2015 mali yılı gelir bütçesi 11.050.000,00 TL olarak hazırlanmıştır. 2014 mali yılından 1.056.203,28 TL tahakkuk artığı devretmiş, 2015 mali yılında 10.750.869,19 TL gelir tahakkuku yapılmış ve toplam tahakkuk 11.807.072,47 TL olmuştur. Faaliyet dönemi içerisinde 10.434.045,55 TL gelir net tahsilatı yapılmıştır, 2015 Mali yılındaki 1.360.524,07 TL tahakkuk artığı 2016 mali yılına devretmiştir.

 

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI

 

KOD 

AÇIKLAMA

BÜTÇE

BÜTÇEYE ORANI

01

VERGİ GELİRLERİ

3.999.182,23

%  38,5

02

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

1.721.862,44

%  16,5

03

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

40.000,00

% 0,2

04

DİĞER GELİRLER

4.603.108,78

%  44,5

05

SERMAYE GELİRLERİ

82.394,95

%  0,3

06

BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER      

-12.502,85

 

-

TOPLAM

10.434.045,55

% 100     

 

Belediyemizin 2015 mali yılı gider bütçesi 11.000.000,00 TL olarak hazırlanmış, hazırlanan bütçenin 2015 mali yılından 7.028.316,45 TL ödeneklendirilerek harcanmıştır. Mali yılın sonunda artan 3.971.683,55 TL ödenek iptal edilmiş, 2016 mali yılına herhangi bir ödenek devretmemiştir. 31.12.2015 yılsonu itibariyle 2.781.391,08 TL nakit mevcudumuz 2016 yılına devretmiştir.

  

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇE

BÜTÇEYE ORANI

01

PERSONEL GİDERLERİ

2.324.314,68

%33

02

SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

434.821.19

%6,20

03

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

2.774.901,77

%39,50

04

FAİZ GİDERLERİ

348.411.82

%5

05

CARİ TRANSFERLER

370.220.78

%5,3

06

SERMAYE GİDERLERİ

  775.646,21

%11

 

TOPLAM

7.028.316,45

 

 

GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI

 

KOD

AÇIKLAMA

BÜTÇE

0111

YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ

  163.973,47 TL

0112

FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER

   743.537,98 TL

0139

DİĞER GENEL HİZMETLER

2.861.894,12 TL

0320

YANGINDAN KORUNMA HİZMETLERİ 

       2.705,66 TL

0399

SINIFLANDIR. GİRMEYEN KAMU DÜZENİ VE GÜV. HİZM

   103.635,01 TL

0452

KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ

     33.631,94 TL

0510

ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ

   568.130,15 TL

0520

ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ

       8.861,80 TL

0620

TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

2.251.445,32 TL

0630

SU TEMİNİ İŞLERİ VE HİZMETLERİ

   290.501,00 TL

 

TOPLAM

7.028.316,45 TL

 

A.1- İller Bankası Borçlanma ve Borç Ödemeleri:

 İller Bankası tarafından yaptırılmış olan Taşköprü/Yalova Kanalizasyon projesi işi ile Yalova Atık Su Arıtma tesisi alanının kamulaştırılması için İller Bankasından işlem gören kredilerimiz bulunmaktadır. 2015 yılında, İller Bankası Payı tahakkuk miktarı 2.223.642,44 TL olup, bu tahakkuktan; kanalizasyon projesi, kamulaştırma payı, Kalkınma ajansına ve Belediyeler Birliği gibi kuruluşlara 237.009,00 TL kesilmiş olup geriye kalan 1.986.633,44 TL belediyemiz banka hesabına havale edilmiştir.

 A.2- Diğer Mali Bilgiler: 

Faaliyet dönemi sonu itibariyle tahakkuk etmiş gelirlerimizden alacaklarımız aşağıdaki gibidir.

Vergi Gelirleri

950.413,67 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

307.025,94 TL

Diğer Gelirler

101.685,86 TL

Sermaye Gelirleri

1.398,60 TL

TOPLAM

1.360.524,07 TL

 Faaliyet dönemi içerisinde belediyemiz tarafından satın alınan mal ve hizmet karşılıkları ile ihalesi yapılan işlerin hak ediş tutarları ilgililere zamanında ödenmektedir. Emanet hesaplarındaki, Ödenecek Vergi ve Fonlar hesaplarındaki, Ödenecek Sosyal Güvenlik kesintileri hesaplarındaki Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilât hesaplarındaki ödemeler süresi içerisinde yapılmaktadır. Belediyemiz 2015 faaliyet dönemi sonu itibariyle iller bankası kredisi hariç borcu bulunmamaktadır

   A.3- Yıllara Yaygın Mali İstatistikler:

GİDERLER

YIL

BÜTÇE

HARÇAMALAR

KALAN

ORAN %

2013

9.900.000,00

9.438.252,97

   461.747,03

% 95

2014

10.000.000,00

7.326.526,62

2.673.473,38

% 73

2015

11.000.000,00

7.028.316,45

3.971.683,55

% 64

 

GELİRLER

YIL

TAHMİN EDİLEN

TAHAKKUK EDEN

TAHSİL EDİLEN

DEVİR

ORAN

2013

9.900.000,00

8.501.859,49

7.730.977,37

770.882,12

91 %

2014

10.000.000,00

9.344.495,97

8.287.878,41

1.056,617,56

89 %

2015

11.000.000,00

11.807.072,47

10.434.045,55

1.373.026,92

95 %

 Belediyemiz 2013-2014-2015 yılları mali tablolarımız değerlendirdiğimizde gelirlerimizde sürekli artış harcamalarımızda inişli bir grafik izlemiştir. 2013 yılında harcamalar gelirlerden fazla olmuş ve 1.707.275,60 TL borç 2014 yılına devretmiştir. 2014 yılında belediyemiz harcamaları azalmış ve 961.351,29 TL ile harcamalardan daha fazla gelir tahsil edilmiştir. 2015 yılı sonuna bütçe ile verilen ödeneğin % 64 harcanmış olup gelirlerin harcamadan fazla olduğundan dolayı 2.781.391,08 TL nakit 2016 yılına devretmiştir.

 

      A.4 – Belediyemizin Sahip olduğu araçlar:

 

 

CİNSİ

MİKTAR

 

 

Ford Mondeo Binek Araç

1

 

 

Otobüsler (3 adet ısuzu+ 1 adet man)

4

 

 

Kamyon

2

 

 

Isuzu Pikap

1

 

 

Motosikletler

3

 

 

İtfaiye aracı

1

 

 

Cenaze aracı

2

 

 

Yol süpürme aracı

1

 

 

Vidanjör (Ford kuka)

1

 

 

Çöp aracı

2

 

 

Traktör

2

 

 

Ford connect + Courıer

2

 

 

Kazıyıcı ve kepçeler

2

 

 

BMC sepetli araç

1

 

 

 

 

 

 

        A.5- Belediyemizin sahip olduğu Taşınmazlar:

 

 

 

S.N

İlçesi

Cinsi

Yüzölçümü (m2)

Tescil Tarihi

Açıklama

 

 

Mahallesi/  Köyü

Hisse Oranı

 

 

 

 

1

Çiftlikköy

1.1.2.5-Mesleki Eğitim Merkezleri

0

26.09.1995

Aksa Meslek Lisesi

 

 

Taşköprü

4669/4669

 

 

2

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

1.961,99

26.09.1995

Taşköprü İlk Öğretim Okulna Tahsıslı

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

3

Çiftlikköy

1.1.4.13-Düğün, Tören ve Konferans Salonları

8.202,95

03.10.2013

Kültür Merkezi

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

4

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

727,2

30.05.2007

Denizçalı Topçu Çiftliği

 

 

Denizçalı

1/1

 

 

5

Çiftlikköy

1.1.4.11-İbadet Yerleri

792,3

17.10.2005

Sosyal Hzimet Bınası ve Cami Lojmanı

 

 

Taşköprü

1/0

 

 

6

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

20.11.1997

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

7

Çiftlikköy

1.1.1.1-Hizmet Binaları

759,2

26.09.1995

Belediye Bınası

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

8

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

20.11.1997

 

 

 

 

1/1

 

 

9

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

20.11.1997

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

10

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

Çeşmeler

 

 

 

1/1

 

 

11

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

24.06.2014

Çeşmeler

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

12

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

20.11.1997

 

 

 

Taşköprü

21080/21080

 

 

13

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

 

4150/4150

 

 

14

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

Taşköprü

59/59

 

 

15

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

 

1/1

 

 

16

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

29.01.2013

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

17

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

Taşköprü

77/2400

 

 

18

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

17.03.2009

 

 

 

Taşköprü

16/2400

 

 

19

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

13.07.2009

 

 

 

Taşköprü

16/2400

 

 

20

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

17.03.2009

 

 

 

Taşköprü

16/2400

 

 

21

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

17.03.2009

 

 

 

Taşköprü

16/2400

 

 

22

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

 

1/1

 

 

23

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

24

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

17.03.2009

 

 

 

Taşköprü

322/400

 

 

25

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

Taşköprü

31/1002

 

 

26

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

26.09.1995

 

 

 

Taşköprü

20/485

 

 

27

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

Taşköprü

60/2001

 

 

28

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

26.09.1995

 

 

 

 

 

 

 

29

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

26.09.1995

 

 

 

Taşköprü

15/2400

 

 

30

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

31.03.2005

 

 

 

Taşköprü

6/1000

 

 

31

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

26.09.1995

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

32

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

33

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

 

 

 

34

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

21.04.2006

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

 

 

 

35

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

21.04.2006

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

36

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

20.11.1997

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

37

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

28.12.2012

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

38

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

Antınkum Parta 2

 

 

Taşköprü

167/4800

 

 

 

 

 

39

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

 

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

40

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

Altınkum

 

 

Taşköprü

1/50

 

 

41

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

Pafta 3

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

42

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

Pafta 3

 

 

Taşköprü

1/1

 

 

43

Çiftlikköy

1.2-Arsalar

0

 

Pafta 3

 

 

Taşköprü

1/1

TOP