Araç Satışı

İLAN

TAŞKÖPÜRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

ARAÇ SATIŞ İHALESİ

 

1-Taşköprü Belediye Encümeninin 26.04.2017 Tarih ve 30 nolu kararına göre Ford Mondeo 2010 model 2.00 TCDI TITANIUM araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1 ve 45. maddelerine göre açık arttırma ihalesi suretiyle satılacaktır.

   2- İhale, Taşköprü Belediyesi hizmet binasında 16.08.2017 Tarihinde Çarşamba günü saat 10.00’de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- İhale muhammen satış bedeli, yaklaşık 36.500,00 (otuzaltibinbeşyüz) TL olup, Geçici teminat miktarı 1.095,00 (Bindoksanbeş) TL dir. İhale, ihale sonucu belirlenen toplam fiyatı üzerinden %  0,569 (Binde) Karar Pulu ve diğer resmi harçlar alınarak hesaplanacaktır.  Satış üzerinden % 1 (yüzde bir) oranında kdv alınacaktır.

4- ihale şartnamesi belediyemizden ücretsiz temin edilebilir.

5- – Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

   5-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

               Aşağıda belirtilen belgelerin bir bütün halinde hazırlanarak Belediye Başkanlığına getirilmesi;

  1. Geçici Teminat yatırdığına dair makbuzu
  2. Özel Kişiler için ikametgâh İlmühaberi, Tüzel kişiler için şirket merkezini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  3. Tüzel Kişi iştirak edecek ise yetkili olduğuna dair Noter onaylı imza sirkülerin aslı veya sureti, yetki belgesi, esnaf sicil belgesi vb.
  4. Özel Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müd.)
  5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre cezalı olmadıklarına dair taahhütname (Belediye Başkanlığından)
  6. Özel Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve büyük ortağının nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına dair belge(Belediye Başkanlığından)
  7.  Vergi Mükellefi olduğunu gösterir belge (Vergi Dairesinden)

   6- İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

   a-  4. maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler

b- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

c- Daha önce belediyemizce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu ya da her hangi bir ihale kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettirilmezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları irat kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı irat (Gelir ) kaydolunur.

d-İhaleyi yapan idarenin;

1) İta amirleri,

 2) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

 3) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

4) (Değişik : 2/3/1984 - 2990/2 md.) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç). 2. Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

   Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemez.

TOP