7020 Bazı Alacakların Kanunu

27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7020 sayılı Kanunun;

-1, 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde Maliye Bakanlığının ve bazı idarelerin bir kısım alacaklarının yeniden yapılandırılmasına, 

-5 inci maddesinde, bazı yerlerde 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre ilan edilmiş olan mücbir sebep hâlinin sonlandırılmasına, 

-6 ncı maddesinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde değişiklik yapılmasına,

-7 nci maddesinde, 6183 sayılı Kanuna 48/A maddesi eklenerek vergiye uyumlu mükelleflerin vergi borçlarının taksitlendirilmesine, 

ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

 

7020 Yapılandırma hakkında detaylı bilgi almak için :

Resmi Gazete için tıklayınız

TOP